monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2012

as found

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2012

as found

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

Photo credits: FG+SG

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

street level plan

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

courtyard level plan

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

first floor plan

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

second floor plan

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

roof plan

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2012

as found: section

monte dos judeus 74

monte dos judeus 74

Porto, 2017

built: section